پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

دریافت کارت CULTOUR CARD
دریافت کارت CULTOUR CARD

به اطلاع همکاران عضو انجمن میرساند جهت دریافت CULTOUR CARD  که جهت ورود رایگان به مراکز تاریخی بوده و از سوی WFTGA جهت بهره برداری ارسال گردیده است با دفتر انجمن هماهنگ فرمایند.

 

دریافت کارت CULTOUR CARD|
02/06/1393 04:36:35 ق.ظ