پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

مشارکت دربرنامه های روز جهانی جهانگردی
مشارکت دربرنامه های روز جهانی جهانگردی


با عنایت به فرارسیدن پنجم مهر ماه مصادف با روز جهانی گردشگری واعلام شعار سال از سوی سازمان جهانی جهانگردی با عنوان (گردشگری وتوسعه جوامع)بدینوسیله از کلیه همکاران گرامی درخواست میشود چنانچه ایده ویا طرحی در این خصوص دارند ارائه تا با هماهنگی کمیته های انجمن و معاونت محترم گردشگری استان  پس ازبررسی  وتایید اجرایی گردد.

مسعود حسین زاده|
06/12/1393 10:08:04 ق.ظ