پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

گزارش مجمع عمومی سالیانه 27-7-94
گزارش مجمع عمومی سالیانه 27-7-94

به استنادآگهی دعوت مجمع عمومی 25-6-94 و انتخابات بازرس در تاریخ 27-7-94 راس ساعت 10بامداد در اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری باحضور معاونت محترم گردشگری استان ،حراست واعضای انجمن راهنمایان پس از گزارش رئیس هیئت مدیره،دبیر وخزانه دار انتخابات برگزار ونتیجه آن بشرح پایان یافت.

 

بازرس اصلی : آقای محمد وطنخواه

بازرس علی البدل : خانم وجیهه جعفری گرزین
مسعود حسین زاده|
07/30/1394 06:59:58 ق.ظ