پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

صورتجلسه 15/8/93 نشست کمیته ها

صورتجلسه نشست کمیته ها و هیئت مدیره  پنجشنبه 15/8/1393  با حضور اعضای زیر تشکیل و مصوب گردید:

1-     تهیه و تنظیم تقویم آموزشی توسط کمیته آموزش برای ماههای باقیمانده تا پایان سال 93

2-     ترجمه پروفایل اعضای انجمن برای قرار گیری در سایت توسط کمیته ترجمه

3-     برگزاری جشنواره توسط انجمن یک مورد تا پایان سال و آمادگی برای نمایشگاه و ارائه طرح برای جشن راهنمایان توسط کمیته جشنواره ها

4-     دریافت حق عضویت سال گذشته و سال جاری  توسط کمیته مالی

5-     جمع آوری آمار و گزارشات مربوط به افراد آموزش دیده،کارت دار،گروه های کوه نوردی و... توسط کمیته آمار

6-     پیگیری برخورد با عوامل غیر مجاز در سطح استان توسط کمیته حقوقی با تعامل اداره کل اماکن انتظامی استان  مازندران

 

 

اعضای حاضر در جلسه:

1-     مسعود حسین زاده

2-     اسماعیل گراییلی

3-     محمد جعفری

4-     وجیهه جعفری

5-     رحمت اله موسوی

6-     زینت دلفری

7-     سمیرا قاسمزاده

8-     عرفانه حسین زاده

9-     علی حسین زاده

10- مائده ابوحسینی

11- کاظم حسن پور