پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

کمیته تخصصی ترجمه

ترجمه کتبی :کتاب – نقشه – مقاله – بروشور   - cd و غیره

· ترجمه همزمان  (شفاهی   )

· تشکیل لغت نامه تخصصی راهنمایان گردشگری به زبانهای مختلف