پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

کمیته تسهیلات

 پیگیری تاسیس تعاونی و امور تعاونی

· پیگیری تاسیس صندوق ذخیره  راهنمایان

· پیگیری بیمه و بازنشستگی راهنمایان

· پیگیری تخفیفات شرکتها – موسسات و سازمانها مثل خانه کارگر

· پیگیری سفر کارت

· پیگیری تخفیفات و تسهیلات سفر و برنامه ریزی اردو برای اعضا و خانواده هایشان

·  پیگیری خرید مسکن جهت اعضا با تسهیلات