پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

کمیته امور نمایشگاهها

> پیگیری امور مربوط به همایش/ نمایشگاه از قبیل: تهیه فهرست اسامی و نشانی مدعوین و ارسال كارت های دعوت.

> - تهیه مكاتبات و ثبت نامه های وارده و صادره و انجام مراسلات نامه های مربوط به همایش/ نمایشگاه.

>- تهیه و تنظیم گزارش لازم و ارائه آن به دبیر همایش / نمایشگاه و كمیته های مربوطه.

>- هماهنگی كامل با سایر بخش های همایش / نمایشگاه  از جمله كمیته ها.

>- بررسی و فراخوان نظرات افراد ذی نفع قبل و بعد از همایش / نمایشگاه.

>- پیگیری های لازم بعد از همایش/ نمایشگاه در خصوص انجام كارها.

>- پیگیری دعوت از مقامات ، شامل وزراء مربوطه، نمایندگان مجلس و سایر ذی نفعان

> -جذب حمایت كنندگان همایش / نمایشگاه و جذب كمك های نقدی و ...

>- تدوین برنامه های جنبی و فرهنگی ، شامل برگزاری نمایشگاه های مرتبط با موضوع نمایشگاه اصلی یا همایش، بازدیدها و دیدارها.

>- تهیه فرم ها و توزیع آن در بین مدعوین.