پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

کمیته برنامه ریزی وبودجه

   نظارت دقیق بر تهیه و تدوین برنامه های مالی انجمن .

>          نظارت دقیق بر تهیه و تدوین پیش‌بینی‌ بودجه‌های سالیانه انجمن منطبق با اهداف برنامه‌های توسعه .

>       تهیه و ارائه گزارش های دوره ای  در خصوص تحلیل عملكرد بخشهای مختلف انجمن در زمینه برنامه های آتی و  بودجه بندی های سالیانه .

>         نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملكرد هزینه ها بر اساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوطه .

>        تهیه و تنظیم تقویم برگزاری جلسات ماهیانه كمیته و اعلام آن به هیت مدیره .

>         دریافت و پیگیری مصوبات انجمن در طرح و برنامه و بودجه و سایر امور محوله .