پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

تدارکات وپشتیبانی

 انجام کلیه خریدها

>تهیه هدایا وجوایز مرتبط با برناه های انجمن

>برنامه یزی وپذیرائی در امور مرتبط

>تشریفات

>عکاسی وفیلمبرداری

>کلیه خدمات رفاهی