پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

کمیته اطلاعات و آمار

تهیه آمار شیفت های واگذار شده

  تهیه آمار شیفت های انجام شده

  تهیه آمار تورهای واگذار شده

  تهیه آمار تورهای انجام شده

  تهیه آمار تورهای آموزشی انجام شده (ماهانه)

  تهیه آمار سمینار و همایش انجام شده (ماهانه (

  تهیه آمار فعالیتهای انجمن (ماهانه (

  تهیه لیست مشخصات کامل فردی اعضا و پیگیری تکمیل آن