پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

کمیته حقوقی

معرفی راهنمایان به مراجع ذیصلاح و پیگیری مشکلاتشان

· حل اختلاف یا صدور اظهارنامه و شکایت از افراد و موسسات ناقض حقوق راهنمایان

· دفاع در مراجع ذیصلاح راسا یا توسط وکیل

· عقد قرارداد فیمابین انجمن و سایر سازمانها و موسسات و شرکتها و